Τι είναι το «Πληρώνω Όσο Πετώ»
Γιατί ο Δήμος Αγλαντζιάς θέλει να το εφαρμόσει;
Ποιο είναι το όφελος από την εφαρμογή του Pay As You Throw;
Πως δουλεύει το σύστημα;
Εναλλακτικές λύσεις για τις πολυκατοικίες
Συχνές ερωτήσεις
Έντυπα
Επικοινωνία

Τα οφέλη ενός τέτοιου συστήματος είναι πολλά. Μέχρι τώρα τα δημοτικά τέλη για την αποκομιδή των σκυβάλων ήταν σταθερά, με βάση το είδος της οικίας, επιχείρησης κλπ. Το Pay As You Throw προσεγγίζει τη χρέωση των δημοτικών τελών με ένα διαφορετικό τρόπο ο οποίος βασίζεται στις ποσότητες απορριμμάτων που παράγει το κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση. Η προσέγγιση αυτή είναι σαφώς δικαιότερη. Επίσης, με την απευθείας σύνδεση των σκυβάλων και του κόστους δημιουργούνται οικονομικά κίνητρα για μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται και αύξηση της ανακύκλωσης όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι χρήστες του συστήματος αυτού αντιλαμβάνονται ότι ο πιο εύκολος τρόπος που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση είναι με την ανακύκλωση. Τέλος, με την αύξηση της ανακύκλωσης ωφελείται και το περιβάλλον αφού οι φυσικοί πόροι και η ενέργεια διατηρούνται και αυτό συνεπάγεται άμεσες μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

«επιπλέον κίνητρο για συμμετοχή στην ανακύκλωση...
έτσι ωφελείται και το περιβάλλον»

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.